Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató a lesaffre.hu weboldalon keresztül végzett adatkezeléshez

1. Az adatkezelő megnevezése

Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság (rövidítve Lesaffre Magyarország Kft.)
cégjegyzékszáma: 01-09-461086,
adószám: 12052097-2-43,
székhely: 1222 Budapest, Gyár u. 5-9.,
tel.: (06-1) 226-6311,
fax: (06-1) 226-5011,
e-mail: webmester.hu@lesaffre.com,
levélcím: 1775, Budapest, Pf. 103.)
adatvédelmi tisztviselő: dr. Csiky Ottó ügyvéd, levelezési cím: 1386 Budapest,
Pf. 990, e-mail: drcsikyotto@gmail.com

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. sz. tv.
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

3. A kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

A lesaffre.hu weboldallal kapcsolatot felvevő személytől kapcsolatfelvételi szándéka esetén az alábbi adatokat kérjük:

 • Név
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Üzenet

A „karrier” ablak megnyitásával a fotó, mint személyi adat kezelése is történik.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés minden esetben az Ön hozzájárulásán alapul.

5. Az adatkezelés maximális időtartama

A Lesaffre Magyarország Kft. a kapcsolatfelvétel esetén megküldött adatokat maximum egy hónapig őrzi meg. A „Karrier” ablak közreműködésével megküldött fényképes önéletrajzokat és egyéb adatokat legfeljebb egy évig őrzi meg. A Lesaffre Magyarország Kft. törekszik arra, hogy a személyes adatokat a lehető legrövidebb ideig kezelje.

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokhoz kizárólag a Lesaffre Magyarország Kft. alkalmazottai férhetnek hozzá a kapcsolatfevétel teljesítése céljából. A „karrier” ablak megnyitásával megküldött adatokhoz a Lesaffre Magyarország Humán Erőforrás Osztálya munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adataik jelszóval védett és kizárólag az adott személy által hozzáférhető számítógépein, illetve papír alapú feldolgozás esetén a Lesaffre Magyarország páncélszekrényeiben kerül biztonságos elhelyezésre. Ha bármilyen adatvédelmi incidensre sor kerül akkor a Lesaffre Magyarország Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak elhárítása céljából.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét)

A Lesaffre Magyarország Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Lesaffre Magyarország Kft.-től személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk a Lesaffre Magyarország Kft.-t a személyes adatok további tárolására kötelezi.
Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb3 0 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.
Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát a Lesaffre Magyarország Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Lesaffre Magyarország Kft. tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az adatkezelő a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az adatkezelő kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

A NAIH elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL: https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

A jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.